Дитячі навчальні заклади

Створюємо оптимальні умови для надання всебічної допомоги сім’ям у розвитку, вихованні і навчанні дітей дошкільного віку. Працюємо над розвитком креативних здібностей дошкільнят та сприяння засвоєнню ними досвіду суспільного життя; над впровадженням системи заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я вихованців. Прагнемо реалізовувати нові педагогічні технології, забезпечуючи партнерську діяльність та співпрацю колективу дошкільного навчального закладу з батьками вихованців, задовольняючи запити та освітні потреби дітей дошкільного віку через різні види діяльності


Запроваджуємо сучасні технології навчання та виховання, формуємо необхідні життєві компетенції малюків. Спрямовуємо діяльність закладу на досягнення швидкого позитивного результату у розвитку творчих здібностей дошкільнят шляхом, впровадження авторської програми художнього виховання дітей «Кольорові долоньки», організації роботи художнього гуртка «Умілі рученята», створення оптимального розвиваючого середовища, активної співпраці із школою та батьківською громадськістю. Створюємо ефективну систему художньо – естетичного розвитку особистості дошкільника


Дошкільний заклад працює над проблемою «Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчого саморозвитку дитини в умовах дошкільного закладу». В процесі організованої музичної діяльності розвиваємо творчі здібності вихованців, активно впроваджуючи музично-педагогічну концепцію Карла Орфа. Забезпечуємо психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості, оптимізуємо педагогічний вплив на дитину через узгоджену, тісну співпрацю дошкільного закладу та батьківської громадськості


Забезпечуємо реалізацію завдань науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Удосконалюємо зміст навчально-виховного процесу, створюючи розвивально-предметні осередки для розвитку творчих здібностей дошкільників. Активно впроваджуємов роботі з малюками казкотерапію та сендплей, як технології емоційно-вольового та творчого розвитку дитини. Працюємо над створенням комфортних умов для саморозвитку та успішної адаптації дітей до соціального середовища.


Створюємо умови для цілісного розвитку дитини, комунікативності, вихованості, соціальних навичок спілкування, розкриття потенційних можливостей та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості. Забезпечуємо інтеграцію родинного та суспільного виховання. Бажання батьків у отриманні дітьми якісної дошкільної освіти забезпечуємо шляхом впровадження її варіативних форм. Дбаємо про педагогічну освіту батьків, використовуючи інтерактивні методи роботи з ними.


Впроваджуємо сучасні технології навчання та виховання, формуємо необхідні життєві компетенції малюків для успішної адаптації в соціумі. Створюємо умови для гармонійного розвитку особистості, забезпечення сформованості основного вікового новоутворення дошкільника – творчої уяви. Дбаємо про креативний розвиток дошкільника, впроваджуючи в практику роботи з дітьми технологію ТРВЗ. Реалізуємо вимоги Базового компоненту дошкільної освіти через організацію гурткової роботи в дошкільному закладі, проводимо майстер-класи з бісероплетіння та орігамі.


Пріоритетним напрямком роботи нашого дошкільного закладу є створення максимально безпечних умови під час перебування дітей в навчальному закладі. Навчально-виховний процес будуємо відповідно до створеної в дошкільному закладі системи з безпеки життєдіяльності, формуємо у дошкільників досвід безпечної поведінки, відповідальне ставлення до особистої та громадської безпеки. Маємо ідею організації агітбригади в дошкільному закладі


Концепція нашого дошкільного закладу – розвиток особистості дошкільника, виховання дитини турботою, терпінням, індивідуальним підходом до кожного. Створюємо сучасне предметно-розвивальне середовище для гармонійного входження дитини у дорослий світ шляхом формування життєвої компетентності, оптимізуємо педагогічний вплив на дошкільника через призму морально-духовного та соціально-культурного розвитку. Розробили педагогічний міні-проект «Сходинки моральності», який активно втілюємо в життя.


Працюємо над створенням фізкультурно-оздоровчого середовища для всебічного гармонійного розвитку дитини віком від 3 до 6 років. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розкриття здібностей та нахилів дошкільників, полегшення адаптації дітей до умов дошкільного закладу реалізуємо завдання Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» щодо гармонізації взаємовідносин з сім’єю та громадськістю. Сприяємо розумінню необхідності дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку через організацію роботи консультативного пункту для батьків.


500 знаків


Пріоритетним напрямком діяльності нашого дошкільного закладу є виховання екологічної компетентності дошкільників. Виховуємо у дітей дошкільного віку естетичне сприймання навколишнього світу, почуттів і уявлень, залучаємо дітей до діяльності у природному довкіллі, виховуємо прагнення вносити елементи прекрасного в природу, власну діяльність. Створюємо осередки еколого - природничого спрямування, де діти можуть спілкуватися, досліджувати, пізнавати та милуватися красою природи. Забезпечуємо умови для рівного доступу до дошкільної освіти дітей від 2 до 6 років.


500 знаків


500 знаків


Реалізуємо сучасні освітні потреби суспільства і держави, запроваджуємо інноваційні технології розвитку творчого потенціалу дошкільників. Активно працюємо над формуванням життєвих компетенцій, розвитком логіко-математичних здібностей дошкільнят, використовуючи методику Марії Монтесорі. Забезпечуємо системний підхід до максимального розвитку особистості дитини у відповідно організованому предметно-розвивальному середовищі. Створюємо умови для реалізації власних інтересів кожного вихованця.


Працюємо над створенням освітнього середовища для всебічного гармонійного розвитку дитини від 2 до 6 років. Впроваджуємо здоров’язберігаючі педагогічні технології, виховуємо потребу у веденні здорового способу життя. Організовуємо навчально-виховний процес у гармонійній єдності всіх освітніх ліній відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.


Нашим пріоритетним завданням є забезпечення емоційного і духовного комфорту та творчого саморозвитку дитини під час організації навчально-виховного процесу. Розвиваємо у дітей позитивне емоційно-ціннісне ставлення до найближчого середовища, активуємо інтелектуально-пізнавальну діяльність, формуємо у дошкільнят позитивний досвід взаємодії з оточуючим світом шляхом використання ігор-перетворень, занять – милувань, ігор «входження в предмет». Стимулюємо потреби дітей до самореалізації, самовираження, виховуємо бережливе ставлення до природи, формуємо активні життєві позиції.


Організовуємо навчально-виховний процес на засадах ціннісних орієнтирів сталого соціального розвитку. Працюємо над проблемою: «Народознавчі основи виховання дошкільнят». Створюємо простір для забезпечення гармонійного розвитку особистості дошкільник, появи інтересу до історії своєї країни, свого роду, сім'ї, вихованню почуття духовної єдності поколінь, любові і поваги до батьків, рідної землі, всього навколишнього світу. Пробуджуємо в кожній дитині джерело мислення, творчого розвитку через використання елементів Петриківського розпису в художній діяльності дошкільників


Реалізуємо основні завдання сучасного дошкільного закладу, забезпечуємо формування соціальної компетентності малят у відповідності до їх природніх можливостей, дбаємо про якісну підготовку старших дошкільників до навчання в школі. Оптимізуємо педагогічний вплив на дитину через широке розгортання та збагачення провідних форм дитячої діяльності, посилюємо увагу до морально-духовного розвитку дошкільника шляхом створення родинного осередку духовності. Маємо досвід прилучення вихованців до державних релігійних свят, таких як Різдво Христове, Великдень шляхом проведення свят та театралізованих розваг із залученням батьків


Працюючи над проблемою, створення належних умов для якісної підготовки дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі, забезпечуємо непевність дошкільної та початкової освітніх ланок, формуємо позитивну мотивацію на обов’язковість дошкільної освіти. Враховуючи запити батьків,використовуючи варіативні форми роботи з батьківською громадськістю урізноманітнюємо та підвищуємо якість освітніх послуг. Маємо досвід організації роботи консультпункту для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ


Працюючи над проблемою «Повноцінний розвиток дошкільників через оптимізацію рухового режиму» спрямовуємо вектори своєї діяльності на створення повноцінного розвивального предметно - ігрового середовища. Реалізуємо основні завдання сучасного дошкільного закладу, успішно застосовуючи авторську програму художнього виховання «Кольорові долоньки», проведення фізкультурних занять за методикою Єфіменка. Впроваджуючи інноваційні методики орієнтуємося на розвиток креативної особистості.


500 знаків


Забезпечуємо реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти. Через узгоджену наступність між школою та дошкільним закладом у підготовці дітей до навчання в школі, активно впроваджуємо в навчально-виховний процес Базову програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Реалізуємо завдання Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» щодо гармонізації взаємовідносин з родинами.


500 знаків


Створюємо сприятливі умови для розвитку компетентної особистості дошкільника, виховуємо дитину турботою, терпінням, індивідуальним підходом до кожного. Забезпечуємо інтеграцію родинного і суспільного виховання. Успіх у виконанні вимог Базового компоненту дошкільної освіти, формуванні соціальної компетентності та позитивної самооцінки малят відповідно до їх природних можливостей, культурних потреб вбачаємо у тісній співпраці з школою та родиною.