Загальноосвітні навчальні заклади

Педагогічний колектив працює над проблемою : «Розвиток творчого потенціалу учнів через креативну освіту». Забезпечуємо рівний доступ кожного до отримання якісної освіти, створюємо умови для формування життєвих компетентностей учня , конкурентноспроможної особистості. Формуємо позитивну мотивацію школярів до навчання через впровадження у навчально – виховний процес інтерактивних технологій. Виховуємо в учнів норми загальнолюдської моралі, основи естетичної культури через засади української національної системи виховання.


Освітньою філософією закладу визначаємо комплексний підхід до формування ключових соціальних компетентностей школярів. Виховуємо особистість дитини як суб’єкта життя, забезпечуємо її супровід у визначенні життєвої стратегії та побудові особистої траєкторії. Підвищуємо ефективність навчання школярів за допомогою самостійно спланованої цікавої позашкільної дослідницької діяльності та залучення учнів до наукової творчості. Розвиваємо інтелектуальний рух школярів, команда є переможцем районних ігор «Що?Де?Коли?». Шляхом функціонування соціально-педагогічного комплексу створюємо можливості для налагодження партнерських стосунків між школою та громадою; освітніх, соціальних, оздоровчих послуг; розвитку молодіжного руху, покращення навчання учнів, зміцнення родинних відносин та реалізації інших потреб громади


Формуємо життєві компетентності учнів у процесі навчання та виховання , створюємо сприятливі умови для розвитку і виховання особистості школяра з високою культурою здоров’я. Створюємо умови для забезпечення здорового середовища проживання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі. Підвищуємо ефективність використання всіх предметів навчального плану для формування компетентного ставлення до власного здоров'я учнів. Здійснюємо моніторинг ефективності впровадження здоров’язберігаючих технологій


Створюємо інноваційне освітнє середовище. В систему навчання впроваджуємо сучасні інформаційно-комунікаційні та Інтернет – технології. Працюємо над створенням індивідуальних освітніх програм всебічного розвитку творчої особистості. Допомагаємо учням засвоїти життєві навички, які відповідають вимогам ХХІ століття - критичне мислення, сформована потреба ведення здорового способу життя. Забезпечуємо співпрацю із родиною та сільською громадою через діяльність соціально - педагогічного комплексу. Успішному навчально – виховному процесу сприяє створене здоровۥязберігаюче освітнє середовище


Педагогічний колектив школи працює над проблемою: «Впровадження інноваційних технологій, орієнтованих на креатину освіту щодо розвитку інноваційної особистості». В школі створені умови для розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку. Вчителі впроваджують інноваційні навчально-виховні технології, спрямовані на розвиток креативності учасників педагогічного процесу; забезпечують формування у школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, комунікативної компетентності, охорони та зміцнення здоров’я; залучають учнів до творчої діяльності; створюють умови для самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі


«Школу успіху» розглядаємо як можливість модернізації сучасної освіти, формування партнерських стосунків учнів, учителів, батьків, громади села у створенні організаційно-педагогічних умов для формування успішної особистості. В основі концепції успішності вбачаємо прищеплення навичок самонавчання, самовиховання, самомоніторингу, тим самим розвиваємо прагнення кожного учня до досягнення успіху. Впроваджуємо інноваційну модель «Школи успіху» через розширення форм організації навчальної діяльності. Реалізуємо програму формування успішної особистості як системи підвищення життєвої компетенції випускників, яка налаштовує їх на життєвий успіх.


Педагогічний колектив працює над проблемою: «Формування ціннісних орієнтацій учнів як один із напрямків громадянського виховання». У центрі уваги педагогічного колективу знаходиться особистість учня, розвиток його внутрішнього світу, формування стилю життя, відповідального ставлення до суспільства. Вчителі школи реалізують стратегічні завдання: виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку, утвердження якостей громадянина – патріота України.


Створюємо умови для повноцінного навчально-виховного процесу, формуємо високий рівень загальної культури школярів. Вміємо організувати свою роботу, вирішувати проблеми, залагоджуємо суперечки та конфлікти, реагуємо на зміни в житті. Поважаємо думки кожної особистості, привчаємо мати свою позицію, здатну сприймати дійсність з різних поглядів. Створюємо згуртовану учнівську громаду. Використовуємо власний досвід, нестандартні підходи у навчанні та вихованні, запроваджуємо проблемно-пошукові методи навчання для досягнення поставленої мети. Формуємо модель випускника як компетентного конкурентно-спроможного громадянина України.


Забезпечуємо рівний доступ до якісної освіти і розвиваємо особистість учнів. Пріоритетним напрямком виховної системи школи є розкриття індивідуальних здібностей творчої особистості шляхом урізноманітнення позакласної роботи. Сприяємо формуванню практичних навичок здорового способу життя через превентивні програми «Діалог» і «Рівний рівному». Створюємо умови для результативної співпраці педагогічного колективу та органів учнівського самоврядування. Беремо участь в екологічних акціях та проектах


Навчальний заклад є творчою лабораторією єдиного освітнього простору Дніпропетровщини з питань використання новітніх технологій навчання та визначення їх ролі у компетентністному підході до формування креативного школяра. Задовольняємо освітні потреби учасників навчально-виховного процесу, виховуємо інформаційну культуру, медіа-грамотність та забезпечуємо партнерську співпрацю в рамках науково-дослідницької роботи «Вплив єдиного освітнього середовища та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових»


Працюємо в режимі проектних, інформаційно–комунікативних, інтерактивних, здоров’язберігаючих інноваційних технологій. Запроваджуємо програму «Intel. Шлях до успіху». Створюємо сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу учасників освітнього процесу, виховання життєво компетентної, креативної особистості. Здійснюємо допрофільну та профільну підготовку з природничо-математичного та філологічного напрямку. Розвиваємо творчі здібності, залучаємо школярів до науково-дослідницької роботи, участі в гуртках, олімпіадах, конкурсах. Формуємо особистість з глибокою усвідомленою громадською позицією.


Педагогічний колектив школи працює над формуванням особистості учня на основі креативної освіти та розвитку його творчих можливостей. З цією метою проводимо моніторинг якості знань, рівня вихованості, стану здоров’я учнів. Реалізуємо проекти: екологічний «Любимо, знаємо, збережемо», краєзнавчий «Вулиці мого села», патріотичний «Пам’ятаємо». Співпрацюємо з громадою , батьками, місцевим самоврядуванням для реалізації програм «Творча обдарованість», «Культура харчування», «Ми - за здоровий спосіб життя!». Виховуємо патріота України на основі культурних цінностей, славних трудових і бойових традицій нашого народу.


Маємо вагомий досвід розвитку життєвих компетентностей учнів сільської школи через комплексну систему продуктивних освітніх технологій, в тому числі проектних та ІКТ. Як експериметальний навчальний заклад обласного рівня створюємо модель школи – центру формування соціально відповідальної особистості на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Співпрацюємо з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями в процесі реалізації учнівських соціальних проектів для створення громадсько активної школи. Розвиваємо систему додаткової освіти (курси за вибором, гуртки, шкільні клуби, дистанційне навчання) як освітньо-методичний центр Олександропільського освітнього округу.


Враховуючи потреби часу, запити педагогів, батьків та учнів спрямовуємо діяльність навчального закладу на впровадження в систему навчання та виховання сучасних інформаційно–комунікаційних та інтернет технологій, забезпечуємо умови для здорового способу життя та розвитку туристсько–краєзнавчої роботи впроваджуючи власний виховний проект «Моя земля – земля моїх батьків». Створюємо сучасний розвивальний простір для цілеспрямованого формування особистості учня, його життєвих компетенцій


Працюємо над реалізацією ідеї освіти для сталого розвитку з метою формування компетентного випускника - творчої, соціально - активної особистості. Створюємо в навчальному закладі конструктивний вітапростір на основі здоров'єзберігаючих, інтерактивних, проектних та інформаційних технологій. Розробляємо систему забезпечення профільного навчання сільської молоді. Здійснюємо професійну підготовку водіїв категорій "А", "В", "С". Ефективно впроваджуємо модель туристсько-краєзнавчої роботи


Створюємо освітню систему шляхом впровадження інформаційних, здоров’язберігаючих, інтерактивних педагогічних технологій. Забезпечуємо неперервність освітнього процесу між дошкільною й початковою ланками освіти. Профільне навчання в 10 – 11 класах здійснюємо за біотехнологічним напрямом. Організовуємо роботу із здібними й обдарованими дітьми шляхом залучення дітей до навчання в МАН та співпраці з вищими навчальними закладами. Плекаємо громадян України з високим духовним, інтелектуальним та творчим потенціалом. Виховуємо школярів, яким притаманні екологічний світогляд, екологічне мислення, екологічна культура, мораль, етика. Плекаємо громадян України з високим духовним, інтелектуальним та творчим потенціалом


Провідною місією школи визначаємо розвиток творчої особистості дитини. Своє завдання вбачаємо у створенні адаптованих психолого-педагогічних умов, за яких кожен учень через різноманітні види шкільної діяльності, дитячі спільноти формує життєві компетентності для майбутньої самореалізації у самостійному житті. Шляхом запровадження колективної творчої справи, поєднання традиційних та інноваційних підходів, у співпраці з батьківською громадськістю забезпечуємо фізичний, психологічний, емоційний, інтелектуальний та соціальний розвиток дитини.


Створюємо умови рівного доступу до якісної освіти сільської молоді через розвиток творчих здібностей і нахилів учнів, впровадження інноваційних, здоров’язберігаючих педагогічних технологій, навчання в МАН, науково-дослідницьку, пошукову, проектну діяльність. Реалізуємо умови для формування здорової, креативної особистості, здатної до життя в сучасному суспільстві


Педагогічний колектив працює над проблемою: « Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя і учня». В школі створені умови для повноцінного розвитку сучасної молодої людини. Вчителі школи удосконалюють існуючі і впроваджують нові форми , методи і засоби навчання і виховання, завжди у постійному творчому пошуку, що забезпечує становленню особистості як творця й проектувальника життя, що успішно самореалізовується в соціумі


Працюємо над удосконаленням форм навчальної діяльності учнів у класах з індивідуальним навчанням. Залучаємо учнів до пошуково-дослідницької роботи, здобуття додаткової освіти в освітньому окрузі. Спрямовуємо свою роботу на формування активної життєвої позиції кожного учня, який навчається за індивідуальним навчальним планом. Впроваджуємо адаптивну систему навчання, ІКТ для задоволення освітніх потреб учнів малокомплектної школи. Співпрацюємо з батьками і громадськістю у рамках проекту «Співдружність». Вносимо у роботу елементи ситуації успіху для формування позитивної Я-концепції дитини


Педагогічний колектив працює над формуванням інноваційної креативної особистості на засадах психолого-педагогічних аспектів. Запроваджує нетрадиційні форми і методи організації навчання, інноваційні технології та передовий педагогічний досвід. Поглиб- лює допрофільну підготовку та профільне навчання. Забезпечує подальший розвиток учнівського самоврядування, широко залучає його до вирішення питань розвитку громадської активності, організації здорового способу життя. Разом з органами місцевого самоврядування, громад кістю здійснює роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення учнів


Педагогічний колектив працює над проблемою: «Розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації в нових соціальних умовах». Школа переосмислює освітні парадигми, формує особистість учня як суб’єкта і проектувальника життя, створює проектно-життєвий простір, спрямований на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості. Вчителі здійснюють інноваційну педагогічну діяльність, знаходяться у постійному творчому пошуку


З метою формування креативної особистості спрямовуємо систему навчально – виховного процесу на забезпечення якісної і доступної освіти , сприяємо гармонійному та всебічному розвитку дитини ,здатної до продуктивної творчої праці, засвоєння та впровадження інновацій, самореалізації . Використовуємо сучасні форми і методи навчання ,інтерактивні освітні технології особистісно - орієнтованого навчання. Розвиваючи естетичні смаки школярів навчаємо техніці петриківського розпису. Беремо участь у науково – дослідницькій експериментальній роботі « Українська школа – родина»


500 знаків


Колектив школи працює над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості майбутнього». Сприяємо формуванню компетентної особистості, здатної до саморозвитку та самовизначення. З року в рік колектив вчителів та учнів утримує передові позиції за основними показниками навчально-виховної діяльності в районі. Впроваджуємо ІКТ та медіа освітні технології у навчально-виховному процесі, орієнтовані на становлення інноваційної особистості ХХІ століття. Вчителі школи в постійному творчому пошуку, що забезпечує функціонування життєздатної системи безперервного навчання та виховання учнів, досягнення високих освітніх результатів


Педагогічний колектив працює над проблемою: «Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій».В школі створені умови для повноцінного розвитку сучасної молодої людини. Вчителі школи завжди у постійному творчому пошуку, що забезпечує реалізацію права дітей на загальну середню освіту, формування та розвиток творчої особистості, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, національних цінностей


Школа працює над проблемою: «Розвиток креативності школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій». Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації. Формуємо особистість школяра, здатної до само реалізації, самостійної діяльності та співпраці. Створюємо умови для продуктивної співпраці учасників навчально - виховного процесу, спрямовані на формування творчо працездатного колективу. Зміцнюємо здоров’я учнів шляхом впровадження здоров’язбережних технологій навчання і виховання. Розширюємо можливості особистості будувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок впровадження і реалізації навчальної технології «Створення ситуації успіху». Впроваджуємо в навчально- виховний процес інформаційно – комунікаційні технології. Компетентно використовуємо такі типи партнерської співпраці сім’ї, школи та сільської громади, як батьківство, спільне прийняття рішень, співпраця із сільською громадою


Наша школа є осередком для забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального, фізичного та культурного розвитку учнів. Педагогічний колектив працює індивідуально з кожною дитиною на уроці, розвиває її здібності і таланти, забезпечує сталий розвиток потенційних можливостей кожного учня з урахуванням пізнавальних інтересів та його нахилів. Впроваджуємо нестандартні та інтерактивні форми та методи роботи з дітьми. Працюємо над реалізацією підготовки молоді до подальшого навчання для здобуття майбутньої професії. Школа сприяє підвищенню педагогічної культури батьків.


Наступність у роботі школи й дошкільної установи забезпечує можливість вирішувати комплексно пізнавальні, виховні та розвиваючі завдання. Школа-сад працює над проблемою: «Створення умов для оптимального прояву та всебічного розвитку здібностей кожного учня, здатного до самовиховання та самовдосконалення». Головні пріоритети діяльності: здоров'я, духовність, освіта, творчість, які в сукупності формують людину-особистість - основу здорового, морального, інтелектуального та духовно стійкого покоління.


Працюємо над впровадженням інноваційних педагогічних технологій, втілюємо проекти у практику роботи. Вдосконалюємо навчально – виховний процес сучасними інформаційно – комунікаційними технологіями. Залучаємо учнів до мережі гуртків та наукового товариства «Дослідник», формуємо світогляд та духовний розвиток дітей на уроках етики християн. Співпрацюємо з «МАНУМ «ДОР», з ОБЛЕНЦом, Славним військом Запорізьким низовим, (гра «Джура»). Забезпечуємо якісний рівень учнів через профілізацію навчання, коригуємо участь у науково – дослідницькій діяльності. Створюємо оптимальні умови для розвитку здібностей дитини.


З метою адекватної адаптації людини в суспільстві у школі широко використовується особистісно зорієнтований підхід до учня. Організовано навчання за індивідуальними планами, враховуючи фізичні, психологічні та соціальні особливості кожної дитини. Школа є базовою для підготовки розрядників і кандидатів у майстри спорту з гирьового спорту, учасників обласних і Всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Для розвитку творчих здібностей учнів організовано заняття гуртка з трасового автомоделювання та виготовлення повітряних зміїв


Досвідчений педагогічний колектив надає освітні послуги кожній дитині, створюючи атмосферу творчості, партненрства, взаємодопомоги на основі освоєння освітніх технологій, використання мультимедійних засобів, спрямованих на розвиток креативної особистості Забезпечуємо допрофільну та профільну освіту за правовим та біотехнологічним напрямком. Формуємо оздоровче середовище серед учнів засобами залучення їх до спортивної активності. Через проектну діяльність, виховуємо свідомого, соціально-активного громадянина, здатного досягти успіху в житті


Реалізуючи сучасні освітні потреби суспільства інтегруємо олімпійську освіту в навчально-виховний процес школи. Працюємо над створенням системи здоров'язберігаючого середовища, спрямовуємо діяльність педагогічного колективу на спортивну профілізацію. Сприяємо професійній визначеності учня, гармонізуємо входження в доросле самостійне життя шляхом формування компетентного конкурентоспроможного випускника, як стратегічно мислячої, креативної та високодуховної особистості. Здійснюємо освітньо-виховний процес за сучасною здоров'язберігаючою технологією - освіта на основі розвитку життєвих компетенцій